Porządek Mszy św.:

Pon. - Pt.: 17:00
Sobota: 07:00
Niedziela i święta: 7:30, 10:00, 15:00

Sakrament pokuty:
codziennie - 15 min. przed Mszą św.

Rada Parafialna

Protokół z wyborów do Rady Duszpasterskiej

przy Parafii św. Katarzyny w Turzy

dn. 18.11.2012r.


W niedzielę 18 listopada 2012 roku odbyły się Wybory do Rady Duszpasterskiej naszej Parafii. Wierni przed i po Mszach św. na przygotowanych kartach wyborczych zaznaczali wybranych przez siebie kandydatów, a następnie umieszczali karty w urnach.

W środę członkowie Caritas dokonali liczenia głosów. Po przeliczeniu oddano 266 kart, ważnych kart było 257, a pustych 9.

Członkami Rady Duszpasterskiej naszej Parafii zostali wybrani:

1. Mruk Paweł – 153 głosy

2. Zawisza Wiesław – 128 głosów

3. Wałęga Ryszard – 105 głosów

4. Burkot Jerzy – 93 głosy

5. Maczuga Andrzej – 87 głosów


Z bycia w Radzie Duszpasterskiej zrezygnował:

1. Gawlik Maciej

2. Słowik Janusz

3. Wszołek Mieczysław


Z nominacji ks. Proboszcz:

1. Kmak Krystyna

2. Smoszna Andrzej

3. Kordzikowski Stanisław


Zgodnie z IV Synodem Diecezji Tarnowskiej – Statut Parafialnej Rady Duszpasterskiej przesyłam Księdzu Dziekanowi protokół do zatwierdzenia.

Wszystkim członkom nowo wybranej Parafialnej Rady Duszpasterskiej w naszej Parafii życzę Bożego Błogosławieństwa, światła Ducha Świętego i Jego darów w rozpoczęciu i poprowadzeniu zadań odnowienia naszej świątyni Parafialnej i przygotowania do Wielkiego Jubileuszu 100 rocznicy poświęcenia i oddania do kultu Bożego Kościoła Parafialnego w Turzy, aby w duchu odpowiedzialności przed Bogiem i Kościołem godnie reprezentowali naszą Wspólnotę Parafialną, wypełniając jak najlepiej powierzone im zadania i obowiązki. Szczęść Boże.


Regulamin wyboru Rad Duszpasterskich w diecezji tarnowskiej

1. Kandydatami na członków do Rad Duszpasterskich są pełnoletni (tzn. liczący przynajmniej 18 lat) katolicy, którzy przyjęli Sakrament Bierzmowania, czynnie uczestniczą w życiu wspólnoty wiernych i są znani z zasad życia zgodnego z etyką katolicką.

2. Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim pełnoletnim członkom danej wspólnoty parafialnej lub wspólnoty działającej przy kościele rektoralnym.

3. Przy wyborze członków Rady, jej przewodniczącego i wiceprzewodniczącego należy zachować zasady ogólne zawarte w statucie Rad Duszpasterskich. Regulamin niniejszy stanowi uściślenie tych zasad.

4. Wybór członków Rady dokonuje się jednocześnie w całej diecezji w terminie określonym przez Biskupa Diecezjalnego.

4.1. Miesiąc przed wyborami rozpoczyna się proces zgłaszania kandydatów na członków Rady. Nazwiska kandydatów są przekazywane w formie pisemnej Proboszczowi lub Rektorowi Kościoła. Lista kandydatów zostaje zamknięta tydzień przed wyborami.

4.2. Liczba zgłoszonych kandydatów musi być większa od liczby miejsc do obsadzenia w wyniku wyborów. Jeśli ogół wiernych nie zgłosi należytej liczby kandydatur, listę kandydatów należy uzupełnić w wyniku konsultacji przeprowadzonej przez osoby należące do Rady z urzędu.

4.3. Jeśli w dużych ośrodkach miejskich zgłoszonych zostanie wielu kandydatów, aby zapewnić skuteczność wyborom należy ograniczyć się do podania powtarzających się najczęściej nazwisk kilkunastu kandydatów. Górną granicę przyjętych kandydatur obliczamy wówczas kierując się zasadą, aby na każde miejsce wymagające obsadzenia w wyniku wyborów przypadało nie więcej niż dwóch kandydatów.

4.4. Tydzień przed wyborami Proboszcz lub Rektor kościoła informuje wszystkich wiernych o nazwiskach zgłoszonych kandydatów. Listy zawierające te nazwiska zostają udostępnione wszystkim wiernym aż do dnia wyborów włącznie. Każda lista zawiera następujące informacje o kandydacie: imię, nazwisko, data urodzenia, zawód, aktualne miejsce zamieszkania.

5. W przypadku powstania konfliktu lub uzasadnionych wątpliwości, czy dana osoba może kandydować do Rady Duszpasterskiej, sprawę rozstrzyga Kuria Diecezjalna zaś same wybory odbywają się w późniejszym terminie po wyjaśnieniu wszystkich kontrowersji.

6. W dniu wyborów karty wyborcze z nazwiskami kandydatów albo składa się na tacę bezpośrednio po Mszy Św. bądź też składa się do urn wyborczych w odpowiednim pomieszczeniu parafii lub rektoratu. Podliczenia głosów dokonuje specjalna Komisja Wyborcza złożona z 2-5 osób wyznaczonych przez miejscowego duszpasterza.

7. Każdy z głosujących ma obowiązek podania nazwisk dwóch różnych kandydatów na swej karcie wyborczej. Jeśli na kartach tych znajdują się więcej niż dwa nazwiska, tylko dwa pierwsze nazwiska uwzględnia się przy podsumowywaniu wyników wyborów. Jeśli na karcie wymienione jest dwukrotnie nazwisko tej samej osoby, głos jest ważny, ale liczy się tylko jako jeden głos oddany na danego kandydata.

8. Głosy oddane na kandydatów, którzy wcześniej nie znaleźli się na liście osób zgłoszonych do kandydowania, są uznane za nieważne.

9. Ogłoszenie wyników wyborów oraz pełnego składu Rady następuje po upływie tygodnia od dnia wyborów.

10. W przypadkach uzasadnionych zastrzeżeń co do formalnej poprawności przeprowadzonych wyborów można składać w ciągu dwóch tygodni odwołania w Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.

11. Po ogłoszeniu nowych wyników wyborów nowowybrane Rady podejmują swe funkcje i automatycznie przestają funkcjonować wybrane we wcześniejszym okresie Rady Duszpasterskie. Gdyby okazało się, że racje duszpasterskie przemawiają za utrzymaniem kadencji wcześniej Rad wybranych oraz za odłożeniem tym samym nowych wyborów, zgodę na to może wyrazić Biskup Diecezjalny.

+ Józef Życiński
BISKUP TARNOWSKI


Tarnów, 15.09.1992 r.Copyright 2012 - 2019 © by Piotr Brataniec. All rights reserved.
Do prawidłowego wyświetlania strony wymagany jest Google Chrom 19.0.1084.52, możesz pobrać Google Chrom  tutaj.

Strona gowna